Inventaris van gevaarlijke producten

4 juli 2024
by Nicole Otten

In elk bedrijf worden gevaarlijke producten gebruikt. Sommige van deze producten zijn gevaarlijker dan andere. Daarom is het essentieel om de juiste informatie te hebben, deze informatie goed bij te houden en regelmatig te actualiseren.

Dit onderwerp werd besproken tijdens een online infosessie op 27 juni over het inventariseren van gevaarlijke producten. In het laatste half uur gaf Sarah Vande Cavey een praktijkvoorbeeld van Buckman.

Waarom inventariseren?

Om te weten welke gevaarlijke producten of producten die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu in een bedrijf aanwezig zijn, is een goede inventaris nodig. Het is niet alleen belangrijk om een inventaris op te stellen, maar ook om deze up-to-date te houden. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften die bedrijven verplichten een inventaris te maken. Om aan deze wetgeving te voldoen, zoals REACH en zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s), moet je eerst weten welke producten aanwezig zijn.

Het opstellen en bijhouden van een inventaris is veel werk, zelfs met een op maat gemaakte tool. Daarom is het belangrijk om niet alleen vanuit je eigen functie te werken, maar ook andere medewerkers, zoals de preventieadviseur, bedrijfsarts en arbeidshygiënist, bij het proces te betrekken.

Wat inventariseren?

Bij het opstellen van een inventaris is het belangrijk om de volgende vragen te stellen:

- Wat wil je met de inventaris doen?

  - Alleen inventariseren – wat heb ik waar staan?

  - Of ook de naleving van specifieke wetgevingen volgen?

- Welke producten wil je opnemen?

  - Gevaarlijke producten?

  - Niet-gevaarlijke producten met gevaarlijke componenten?

  - Grondstoffen?

- Welke wetgevingen wil je volgen?

  - Milieu

    - Opslag – wat, waar, hoeveel, reactiviteit, enz.

    - Omgevingsvergunning?

    - Milieukwaliteitsnormen?

  - Preventie

    - Basis voor risicoanalyse chemische agentia

    - Data voor bedrijfsarts

    - Arbeidshygiëne

    - Input voor VIK

  - REACH?

  - SEVESO?

  - Precursoren voor drugs en explosieven?

  - Andere:

    - Verboden stoffen door klanten (bijv. vanuit de automotive sector)

    - Interne verbodsbepalingen

 

Conclusie

- Definieer duidelijk het toepassingsgebied van de inventaris en wat je ermee wilt doen.

- Werk multidisciplinair en maak duidelijke afspraken over wie wat doet. Gebruik dezelfde terminologie, omdat er verschillen kunnen zijn tussen definities bij preventie en milieu.

 

Wat heb je nodig?

Afhankelijk van wat je met de inventaris wilt doen, heb je verschillende informatiebronnen nodig. Hieronder staan de belangrijkste bronnen opgesomd:

- Veiligheidsinformatiebladen (SDS’en) van de aanwezige producten.

- Technische fiches met extra gegevens.

- Productetiketten met informatie zoals:

  - UFI-code

  - Toelatingsnummer biocide

- Omgevingsvergunning:

  - Vergunde situatie m.b.t. opslag

- Opslaggegevens:

  - Plaats

  - Hoeveelheid (reële toestand)

- Verpakking van het product:

  - Bulk

  - Verplaatsbaar

  - Kleine verpakking

- Gebruik van de producten:

  - Hoeveelheid

  - Duur

  - Wijze

  - Locatie

  - Gebruiker

 

Wanneer de inventaris updaten?

Naast het opstellen moet de inventaris ook up-to-date gehouden worden. Dit gebeurt in de volgende gevallen (niet limitatief):

- Product:

  - Nieuw product

  - Wijziging in samenstelling

  - Veranderingen in gebruik

  - Product buiten gebruik

- SDS:

  - Nieuwe SDS

  - Gewijzigde SDS

- Opslag:

  - Gewijzigde hoeveelheden

  - Veranderingen in opslagplaats

- Wetgeving & andere:

  - Nieuwe wetgeving

  - Wijzigingen in bestaande wetgeving

- Verpakkingen:

  - Nieuwe verpakkingen

  - Wijzigingen (bijv. van kleine verpakking naar vat van 200 liter)

- Verandering in gebruik van de producten

 

Het is belangrijk om binnen het bedrijf goede werkmethoden of interne afspraken te hebben over wat te doen bij veranderingen. Dit kan bijvoorbeeld via een MOC-procedure (Management of Change) of een goede inkoopprocedure.

 

Conclusie

Het opstellen en onderhouden van een goede inventaris is een intensief proces en een doorlopend project.