SDS'en in de praktijk

31 oktober 2023
by Nicole Otten

Op 26 oktober organiseerde VMx een online infosessie over SDS'en in de praktijk. In deze sessie werd door Nicole Otten dieper ingegaan op wat er zoal in een SDS moet staan en wat je met deze informatie kan of moet doen.

Zo kwamen de volgende items aan bod:

  • wettelijk kader
  • wat is een SDS en wat moet er zeker in staan?
  • welke veranderingen sinds in voege gaan van de nieuwe versie en wanneer zijn deze van toepassing?
  • in welke taal moet deze zijn?
  • hoe lees je een SDS en wat doe je met deze informatie?
  • wanneer en hoe krijg je een SDS en wat doe je er mee je als je er ééntje ontvangt?

Een SDS, Safety Data Sheet, of VIB, veiligheidsinformatieblad bevat gegevens over de gevaren van en chemische stof of mengsel en geeft informatie over het veilig gebruik ervan. Deze bevat 16 rubrieken die onderverdeeld worden in subrubrieken.

De inhoud van zo’n SDS ligt vast in REACH bijlage II. In 2020 werd een nieuwe versie nl. 2020/878 gepubliceerd en deze is definitief in voege gegaan op 1/1/2023. Meer info over deze nieuwe versie, kan je terugvinden via deze link.

Wanneer een bijlage is toegevoegd aan de SDS spreken we over een extended SDS (ext-SDS). In deze bijlage vindt men blootstellingsscenario’s terug. Deze werden opgemaakt bij de registratie van een stof.

De informatie van een SDS wordt gebruikt als input voor:

  • de opmaak van een inventaris van de gevaarlijke producten aanwezig in een bedrijf. Deze inventaris is een belangrijk instrument voor zowel de milieucoördinator als de preventieadviseur. Beiden moet weten wat er aanwezig is binnen het bedrijf om aan allerlei reglementeringen te kunnen voldoen zoals REACH, VLAREM, meldings- en vergunningsplicht, chemische agentia en CMR-stoffen, werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën, …
  • het opmaken van een VIK of veiligheidsinstructiekaart. Een SDS kan samengevat worden in een VIK. Dit is doorgaans 1 A4 groot, gemaakt voor werknemers op de werkvloer, zodat iedereen duidelijk de gevaren kent van het product, hoe het op te slaan en wat te doen als er iets fout loopt.
  • de opmaak van een risicoanalyse chemische agentia. Dit is een analyse over de risico’s van het werken gevaarlijk producten op de werkvloer.
  • de uitvoering van een conformiteitscontrole bij ontvangst van een ext-SDS. Dit is een verplichting vanuit REACH waarbij je bij ontvangst van een SDS met een bijlage en een REACH-registratienummer (in rubriek 1 bij een stof, rubriek 3 bij een mengsel), binnen een bepaalde periode een controle moet uitvoeren op de inhoud van de ext-SDS en jouw manier van werken met de stof of het mengsel.