De administratieve lus kan niet worden toegepast uitsluitend ter verlenging van de beslissingstermijn

1 augustus 2022
by LDR Advocaten

De bevoegde overheid kan door toepassing te maken van de administratieve lus, zoals omschreven in artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet, een onregelmatigheid die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing herstellen lopende de procedure. Deze ‘administratieve lus’ draagt op die manier bij tot een vlottere en meer praktische vergunningverlening.

Als een dergelijke onregelmatigheid wordt begaan, en de overheid kiest ervoor toepassing te maken van de administratieve lus, dan wordt de termijn waarbinnen diezelfde overheid moet beslissen over het al dan niet verlenen van de vergunning, volgens artikel 66, §2 Omgevingsvergunningsdecreet, van rechtswege verlengd met 60 dagen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft met zijn arrest van 27 januari 2022 (2021-RvVb-0581-A) verduidelijkt dat de vergunningverlenende overheid de administratieve lus niet mag toepassen enkel en alleen om de beslissingstermijn te verlengen en zodoende het overschrijden van haar beslissingstermijn te vermijden.

In deze procedure stelde de Raad vast dat uit de beschikbare gegevens op het Omgevingsloket niet kon blijken waarom de vergunningverlenende overheid de administratieve lus toepaste. Hierover werd bij de start van de administratieve lus via het Omgevingsloket geen woord gerept, en er werd geen extra openbaar onderzoek georganiseerd of bijkomende adviezen ingewonnen met het oog op het remediëren van een onregelmatigheid.

De Raad concludeerde dan ook dat het niet de bedoeling is dat een administratie lus wordt toegepast om het overschrijden van een beslissingstermijn, die een vervaltermijn betreft, te vermijden.  Een dergelijke beslissing is, door het onrechtmatig overschrijden van de beslissingstermijn, aangetast door een bevoegdheidsoverschrijding. Een aanvraag of een beroep moet in dat geval worden beschouwd als stilzwijgend geweigerd.

De Raad stelt met deze rechtspraak duidelijke grenzen aan een (in deze casus) “te pragmatische” vergunningverlening … .