MATIS: het Vlaamse materialen-informatiesysteem

6 mei 2021
by Sylvie Baert

Op 23 april keurde de Vlaamse regering de uitvoering goed van het project “MATIS”. De uitbouw van dit Vlaams materialeninformatiesysteem zorgt voor een doorgedreven digitalisering van transportdocumenten van
afvaltransporten, alsook de gegevensoverdracht over afval- en materiaalstromen.

‘MATIS’ maakt deel uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Het informatiesysteem zal zorgen voor een goede afvaltracering. Met beperkte administratieve lasten voor de bedrijven kan Vlaanderen daarmee voldoen aan de
nieuwe Europese rapportageverplichtingen voor afvalrecyclage. Voor dit project wordt bijna 2 miljoen euro voorzien voor OVAM.

OVAM ontwikkelt daarmee deze nieuwe tool voor de inzameling, validatie en ontsluiting van gegevens. De gegevens van de afvalinzamelaars en -verwerkers zullen via digitale processen naar het OVAM-systeem vloeien, waar ze op een geautomatiseerde manier gevalideerd worden. De gevalideerde gegevens zullen via MATIS op het juiste aggregatieniveau ontsloten worden naar belanghebbenden (o.a. toezichthoudende diensten) en naar de OVAM-systemen voor het berekenen van de Vlaamse afvalstatistieken. Voor het opzetten van de nieuwe businessprocessen stemt OVAM maximaal af met de andere gewesten en de belanghebbenden, zodat optimale gegevensuitwisseling mogelijk is.

Een tweede spoor in het project gaat over het digitaliseren van de documenten die afvaltransporten moeten begeleiden. Doel is om de identificatieformulieren te digitaliseren en af te stemmen met andere transportdocumenten.

Op termijn worden deze identificatieformulieren gebruikt om via ‘slimme weegbruggen’ de effectief gewogen hoeveelheden op een digitale manier naar OVAM te laten doorstromen. De koppeling tussen de gedigitaliseerde identificatieformulieren en MATIS start in 2023 (in de ontwerp VLAREMA 8 is opgenomen dat identificatieformulieren tegen 1 januari 2023 digitaal moeten zijn). De gegevens die op deze manier digitaal doorstromen naar MATIS zullen gekoppeld worden aan vergunnings- en registratiegegevens, zodat onregelmatige transporten onmiddellijk zichtbaar worden. Op deze manier zijn marktschommelingen en afzetproblemen in de afval- en materialenmarkt beter opvolgbaar.

Om de administratieve lasten beperkt te houden, zullen de gegevens niet langer ingezameld worden bij de Vlaamse bedrijven in het algemeen, maar enkel bij bedrijven die professioneel actief zijn in de afvalinzameling en -verwerking. Op deze manier ontstaan schaalvoordelen, waarbij de investering in digitalisering loont voor de betrokken bedrijven. Het laat toe om de administratieve lasten van de afvalrapportering voor een groot aantal Vlaamse bedrijven weg te nemen.