Wijzigingen milieuwetgeving

14 september 2020
by Sylvie Baert

De publieke consultatie van de teksten van de VLAREM-trein 2019 vond plaats begin 2019. We beogen een eerste principiële goedkeuring van deze trein dit najaar. Op dit ogenblik kunnen wij echter nog geen richtinggevende tijdspanne meedelen van het vervolgtraject, aangezien het vervolgtraject van de huidige (en toekomstige) VLAREM-trein verschillend is t.o.v. de  VLAREM-treinen die in het verleden zijn gepubliceerd. Er zijn met name enkele bijkomende procedurele aspecten die we moeten respecteren.

 

Voor VLAREM III is de publieke consultatie van de ontwerpteksten “wijzigingsbesluit VLAREM III: omzetting van de BBT-conclusies voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie” net achter de rug. Een eerste principiële goedkeuring van deze teksten is voorzien dit najaar.

 

Op 11 september 2020 keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goed waarmee wijzigingen worden aangebracht aan:

 • het Omgevingsvergunningenbesluit;
 • het besluit van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning;
 • Bijlage 1 van VLAREM.

Daarnaast wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten opgeheven.

Het besluit van 11 september 2020 heeft betrekking op:

 1. Aanpassingen in het kader van meldingen
 2. Mogelijkheid om ook de bijstelling van RO-voorwaarden te vragen
 3. Aanpassingen in het kader van advisering
 4. Aanpassingen in het kader van het openbaar onderzoek
 5. Maximaal digitaal
 6. Aanpassingen van de bevoegdheid van de gewestelijk omgevingsambtenaar
 7. Omgevingsvergunningscommissies
 8. Formeel-technische aanpassingen

Enkele bepalingen rond de omgevingsvergunningscommissies treden reeds in werking op 15 september 2020.

De bepalingen in het kader van meldingen en bijstelling van (RO)-voorwaarden treden in werking op 3 november 2020. De andere bepalingen treden in werking 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsbesluit.

Meer info hierover: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/wijzigingsbesluit-omgevingsvergunning-goedgekeurd