VLAREM-trein 2017

28 augustus 2019
by Sylvie Baert

Deze VLAREM-trein is een besluit van de Vlaamse Regering met wijzigingen van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw:

 • VLAREM II en bijlagen;
 • Stooktoestellenbesluit;
 • Milieuhandhavingsbesluit;
 • VLAREL;
 • VLAREM III;
 • Besluit steunmaatregelen gemeenschappelijk landbouwbeleid;
 • Omgevingsvergunningsbesluit;

 Hieronder worden de voornaamste wijzigingen toegelicht:

VERTALING VAN VLAAMSE BBT-STUDIES

 De 3 Vlaamse BBT-studies van 2015 worden opgenomen in VLAREM II door opname van nieuwe sectorale lozingsnormen.

 • BBT voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid  
  • sector 1°aardappelverwerking: opname sectorale norm voor totaal stikstof en fosfor, verstrenging norm CZV en een norm voor chloriden geval tot geval te bekijken (vanaf 1/7/2021)
  • sector 17°groenteconservenfabrieken: opname sectorale norm voor totaal fosfor, verstrenging norm BZV, CZV, totaal stikstof en een norm voor chloriden geval tot geval te bekijken (vanaf 1/7/2021)
 • BBT voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslag sector
  • nieuwe sector 48°verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen, lozingsnormen zijn direct van toepassing m.a.w. vanaf 1/10/2019;
 • BBT voor de vlees- en visverwerkende industrie
  • sector 50°visverwerkende industrie: opname sectorale norm voor totale stikstof (vanaf 1/7/2020)
  • sector 51°vleeswarenverwerking, uitgezonderd vetsmelterijen: verstrenging sectorale normen voor zwevende stoffen, BZV, CZV, totaal stikstof en totaal fosfor (vanaf 1/7/2020)

 HET OPHEFFEN VAN HET SYSTEEM VAN DE “INTEGRALE VOORWAARDEN”

Het huidige systeem van de integrale voorwaarden voor de meldingsplichtige (klasse 3) rubrieken standaardgarages- en carrosseriebedrijven (rubriek 15.5) en standaardhoutbewerkingsbedrijven (rubriek 19.8), inclusief de daarbij horende sectorale voorwaarden 5.15.5 en 5.19.8 uit VLAREM II worden geschrapt. Dit heeft geen klasseverhoging tot gevolg. Er is een concordantietabel gemaakt waarbij de onderdelen van de standaardrubrieken 15.5 en 19.8 worden gekoppeld aan de overeenkomstige rubrieken van de indelingslijst.

TERMINOLOGIE VOERTUIGEN / VOERTUIGWRAKKEN / GEACCIDENTEERDE VOERTUIGEN

De huidige algemene definitie van ‘voertuig’ in VLAREM zorgde regelmatig voor onduidelijkheid. Andere termen omtrent voertuigen (motorvoertuigen, aanhangwagens, auto, wrakken…) die doorheen de VLAREM-wetgeving worden gebruikt, worden niet gedefinieerd of soms met een andere betekenis gebruikt wat ook verwarring veroorzaakt. Daarom is gekozen om enkele definities te wijzigen, toe te voegen en doorheen de VLAREM-wetgeving op consistente wijze dezelfde terminologie te gebruiken.

AANPASSINGEN AAN DE WETGEVING INZAKE LDAR

In de afdeling 4.4.6. m.b.t. het meten en beheersen van fugitieve VOS-emissies worden verschillende wijzigingen aangebracht.  Deze omvatten o.a. een volledig herwerkt meet- en beheersprogramma (LDAR Leak Detection and Repair programma).

Er wordt nu een nieuwe controletechniek toegelaten, met name de IR-camera, die toelaat om met een draagbare camera lekken vanop afstand te detecteren. Deze camera heeft het grote voordeel dat veel sneller kan gemeten worden, maar de camera is niet zo gevoelig als het lekmeettoestel, waardoor vooral grotere lekken gedetecteerd kunnen worden. De LDAR-werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en de Vlaamse industrie, heeft een alternatief meetprogramma uitgewerkt waardoor een gedeeltelijke controle met de IR-camera mogelijk wordt gemaakt, en een efficiënter LDAR programma mogelijk is: betere controle, lagere kosten.

Daar waar tot op heden elk jaar een bepaald percentage van de apparaten moet gemeten worden, wordt in dit nieuwe artikel de keuze gelaten tussen twee methoden, ofwel een vijfjaarlijkse controle of wel voor en na elke stop een controle met een IR-camera en lekdetectietoestel.

De metingen met lekdetectietoestel conform EN15446:2008 en de controles met de IR camera conform NTA8399:2015 worden uitgevoerd door een voor deze metingen erkend laboratorium om de kwaliteit te verzekeren.

 WIJZIGINGEN AAN HET VLAREL

De belangrijkste wijzigingen aan het VLAREL (19/11/2010) zijn:

 • De erkenning voor MER-coördinatoren wordt geïntegreerd in de bestaande categorie van deskundigen en ingevoerd in het VLAREL. Daarnaast is er ook de noodzaak om de MER-coördinator niet langer louter te kiezen uit het team van erkende MER-deskundigen maar te voorzien in de uitwerking van een aparte erkenning als MER-coördinator. Vanaf 1/1/2020 is een MER-coördinator verplicht om over de erkenning te beschikken. Hiervoor moet men 140 uur opleiding volgen, namelijk 40 uur over de vereiste competenties (leidinggeven, coachen, overtuigen, …) en 100 uur basiskennis.
 • Vanaf 1/1/2020 wordt het tijdstip waarop de toezichtsretributie moet betaald worden als erkend persoon aangepast. Zo moet een persoon die van rechtswege erkend wordt geen retributie meer betalen om een erkenningsbewijs te bekomen vanaf 1/1/2020. Vanaf 1/1/2020 zal een erkend persoon de toezichtsretributie niet meer vijfjaarlijks moeten betalen maar jaarlijks, omdat dit eerlijker is voor de erkende persoon.
 • Heel wat wijzigingen worden opgenomen enerzijds aan de voorwaarden voor erkende deskundigen, erkende technici en erkende labo’s en anderzijds aan bepaalde standaard analyse pakketten bv. op water bestemd voor drinkwaterconsumptie.

 VLAREM III

Dit hoofdstuk omvat beperkte wijzigingen aan VLAREM III met bv. een aantal rechtzettingen o.a. ter correcte omzetting van de Richtlijn Industriële Emissies, m.b.t. fabricage van glasvezel, looien van huiden en vellen en de productie van papier en karton.