De GOVC zoekt een deskundige ruimtelijke ordening én een deskundige milieu

GOVC avatar
21 maart 10:13 in Vacatures op VMx

De GOVC zoekt een deskundige ruimtelijke ordening én een deskundige milieu

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zoekt een deskundige ruimtelijke ordening én een deskundige milieu

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie is opgericht bij artikel 16 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Zij zorgt voor een geïntegreerd advies aan de Vlaamse minister van Omgeving over omgevingsvergunningsdossiers die in eerste aanleg (Vlaamse projecten) of in graad van beroep (na beslissing van een deputatie) worden behandeld.

De GOVC is daarvoor samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, vertegenwoordigers van de adviesinstanties en van het adviserend schepencollege én deskundigen. Een deskundige neemt actief deel aan de besprekingen van omgevingsvergunningsdossiers in de commissie en aan de formulering van het advies.

De Vlaamse minister van Omgeving wijst de deskundigen aan. Om het kader te vervolledigen zoekt de GOVC nu één deskundige ruimtelijke ordening en één deskundige milieu. Deze deskundigen worden aangewezen als plaatsvervangers, maar door de hoge dossierinstroom en de daarbij horende vergaderfrequentie nemen alle deskundigen (zowel effectieven als plaatsvervangers) gemiddeld één (uitzonderlijk twee) keer per maand deel aan een zitting van de GOVC. De aanwijzing zal gebeuren tot 1 april 2025, de einddatum van alle huidige aanwijzingen (verlenging daarna is mogelijk).

De commissie vergadert te Brussel in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, op wandelafstand van het station Brussel-Noord.

Voorwaarden

De deskundigen worden aangewezen op grond van hun bijzondere wetenschappelijke en technische bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening of milieu.

De deskundigen zijn bereid om een afsprakenkader na te leven, met daarbij onder meer aspecten in verband met de aanwezigheid op de zittingen, het actief deelnemen aan de besprekingen en het waarborgen van onpartijdigheid, objectiviteit, gelijke behandeling en integriteit. De volledige tekst van dit afsprakenkader kan u opvragen via mail (zie onderaan).

U ontvangt per zitting van de GOVC waarop u aanwezig bent een vergoeding van 200 euro + reiskosten, conform de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Solliciteren

Solliciteren kan tot zondag 28 april 2024. U stuurt daarvoor uw gemotiveerde kandidatuurstelling per mail naar peter.schryvers@vlaanderen.be. U voegt daarbij uw CV, met toelichting van de elementen die wijzen op uw bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening of milieu.

Meer informatie kan u bekomen bij Peter Schryvers, voorzitter van de GOVC, via peter.schryvers@vlaanderen.be of telefonisch op 02-553 84 27.

0 reacties

Terug naar Vacatures op VMx