Aanpak wateroverlast en droogte door slim en bewust om te gaan met regenwater.

Aanpak wateroverlast en droogte door slim en bewust om te gaan met regenwater.

14 mei 2020 by Sylvie Baert

fotowater_groot.png

Raar maar waar: België behoort tot de landen met de laagste waterbeschikbaarheid per inwoner. Er werd bovendien vastgesteld dat er op veel plaatsen overstromingsgevaar is in Vlaanderen, maar ook risico op droogte en dus een tekort aan water.

Er is immers te weinig infiltratie door toegenomen verharde oppervlakten, de watervraag is gestegen door de toenemende bevolking en door minder aanvulling en grotere onttrekking daalt het grondwaterpeil.

De gemiddelde Vlaming gebruikt thuis per dag 114 liter water, daarvan zou 50% eigenlijk van een mindere kwaliteit mogen zijn en geen drinkwater hoeven te zijn, maar bijvoorbeeld hemelwater. We dienen dus nog meer in te zetten op het opvangen en hergebruiken van regenwater. In België kan men jaarlijks tussen de 800 en 1200 liter hemelwater opvangen per m² dakoppervlak. Het is belangrijk dat we met zijn allen (zowel de gezinnen als de bedrijven) gebruik maken van dit hemelwater en ook slim omgaan met verhardingen. Dit alles heeft een invloed op de waterkwantiteit, de waterkwaliteit, de biodiversiteit, de impact van klimaatsverandering en ook de leefbaarheid.

De wettelijke basis van dit alles is zowel de Kaderrichtlijn water, waarbij we tegen ten laatste 2027 een goede toestand van ons oppervlakte- en grondwater moeten behaald hebben en waarbij we ook het principe van de vervuiler betaalt hanteren, maar ook Vlarem II voor de ingedeelde inrichtingen en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwater.

De waterladder

Doelstelling is het effect van bijkomende gebouwen/verhardingen op het watersysteem te neutraliseren door toepassing van de waterladder:

  1. Opvangen voor hergebruik in een hemelwaterput, bijvoorbeeld voor doorspoelen WC, poetsen, wasmachine, bewateren van de tuin, …
  2. Afvoer van hemelwater vermijden door minimaal te verharden en waar mogelijks zelfs te ontharden. Waar er moet verhard worden kiezen voor waterdoorlatende verharding. Dit kan toegepast worden voor fietspaden, wandelpaden, pleinen, parkings, opritten, terrassen, … Zo dringt het water ter plaatse terug in de grond. Door infiltratie houd je zoveel mogelijk hemelwater zo lang mogelijk vast. Hiervoor zijn tal van mogelijkheden: bovengrondse en ondergrondse infiltratiesystemen, horizontaal en verticaal (diepte-infiltratie), …
  3. Buffering en vertraagd afvoeren van regenwater wanneer infiltratie geen optie is. Je houdt simpelweg het water van een stevige bui even op om het daarna traag te lozen. Bufferen met vertraagde afvoer kan via een bufferbekken, bijvoorbeeld een betonnen bekken of een vijver met een kleilaag.
  4. Lozing in de afvoer voor regenwater (RWA)

Dit is een korte en vereenvoudigde samenvatting van onze online infosessie water die VMx op 12 mei organiseerde voor 23 MER-deskundigen water en waterexperts met als spreker Riet Lismont van Vlario. De presentatie van deze uiterst interessante infosessie vind je hier terug. In de infosessie werden de voorwaarden en belangrijkste aandachtspunten gegeven voor infiltratie en buffering. Er werd ook ingegaan op het correct scheiden van regenwater en afvalwater en de inhoud van de keuring van de privéwaterafvoer.

Foto Riet Lismont