Uitvoering van Nooddecreet door besluit Vlaamse regering van 24 maart 2020

25 maart 2020
by Sylvie Baert
Met dit nooddecreet neemt het Vlaams Parlement maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen, en om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen en geeft ze delegatie aan de Vlaamse Regering om hetzelfde te doen.
Op 20 maart stelde de Vlaamse Regering bij besluit de noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, deze start op 20 maart 2020 en loopt tot 17 juli 2020 en is eventueel verlengbaar met 120 dagen.
Met voorliggend besluit geeft de Vlaamse Regering gevolg aan de machtiging om nadere regels uit te werken inzake voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen, in voorliggend besluit wat betreft bepaalde reglementering met betrekking tot de omgevingsvergunning.
Door de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) is immers wel degelijk sprake van dergelijke noodsituatie.

Er werd beslist om door de huidige crisis: 

  • de beslissingstermijnen (zowel in 1ste aanleg als in administratief beroep) te verlengen,
  • de lopende openbare onderzoeken op te schorten tot 24 april,
  • geen nieuwe openbare onderzoeken te mogen opstarten tot 24 april,
  • de beroepstermijn en de termijn voor start der werken te verlengen. 

De Vlaamse Regering heeft ook beslist dat de Minister de mogelijkheid heeft – indien de crisissituatie verder aanhoudt – om deze termijnen te verlengen.

De betreffende documenten vind je hier terug: 

LDR volgt dit op de voet en houdt ons hiervan op de hoogte.