Wist je dat Eijkelkamp…

4 februari 2020
by Sylvie Baert

Wist je dat Eijkelkamp...

 • in samenwerking met vigerende overheden en onderzoeksinstellingen apparatuur ontwikkelt en produceert om infiltratieproeven uit te voeren om na te gaan hoe waterdoorlatend een bodem is of hoe snel verontreinigingen of grondwater zich kunnen verplaatsen in de bodem?

Deze proeven zijn ook nuttig om een infiltratievoorziening correct te ontwerpen. Er bestaan verschillende technieken om de infiltratiecapaciteit te bepalen. Deze staan ook allemaal op de VMM-website beschreven:

  • Enkele en dubbele ringmethode
  • Open-end-test
  • Methode porchet
  • Soakaway test
  • Ongestoorde staalname (vb. labotesten)
 • apparatuur ontwikkelt en produceert zodat via sonderingen de weerstand en kleefkracht van de grond kunnen gemeten worden? Dit is belangrijk bij ondermeer bouw- en infrastructuurwerken. 

Een bodemsondering is essentieel om een snel en betrouwbaar inzicht te krijgen in de samenstelling en draagkracht van de bodem.

 • ondersteuning biedt bij het uitwerken van richtlijnen van de Vlaamse overheid (VITO, INBO, VMM, VLM, ...)? Deze studies handelen over bijvoorbeeld de bemonstering van sliblagen, sedimenten in oppervlaktewateren, nitraatonderzoek, ... Een ander gekend project is ‘het pratende bos’ waarbij verschillende metingen worden uitgevoerd in Vlaamse bossen om na te gaan wat de invloed is van grondwaterverlaging op bossen, …

 • sonische boorapparatuur ontwikkelt en produceert voor het uitvoeren van diepe boringen en ongeroerde staalname op elke diepte doorheen elk type gesteente of afzetting. 

In de DOV-databank (Databank Ondergrond Vlaanderen) is elke waarneming van grondlagen een boring. Bij de meeste boringen wordt er met een boortoestel een gat gemaakt in de ondergrond om de verschillende grondlagen te kunnen beschrijven. Aan de hand van een boring krijg je een beeld van het materiaal in de ondergrond met toenemende diepte. Afhankelijk van het doel waarvoor de boring geplaatst wordt, zal men een geschikte boormethode toepassen. Boringen worden geplaatst voor verkennend bodemonderzoek, monstername van het sediment en/of grondwater, bepaling van bodemfysische parameters, milieuhygiënisch onderzoek,… Afhankelijk van de diepte, soort materiaal, en het al dan niet boren tot onder de grondwatertafel kan men kiezen uit verscheidene systemen voor handmatig of machinaal te boren. Het bodemmateriaal dat vrijkomt, kan gebruikt worden om een profiel van de ondergrond op te stellen of om er grondmonsters van te nemen om verdere analyses op uit te voeren.

Een grondboor gebruik je om snel en gemakkelijk een diep gat in de grond te kunnen boren voor het plaatsen van palen of voor het aanbrengen van een drainage. 

 • erkend is door de Vlaamse overheid als opleidingscentrum voor milieu, bodem en water. Al jaren traint Eijkelkamp Academy mensen die professioneel bezig zijn in het werkveld van milieukundig bodemonderzoek, waterbeheer, grond-, weg- en waterbouw, tuinbouw en landbouw onderzoek. Eijkelkamp Academy biedt een gevarieerd programma praktijkgerichte trainingen die onder meer aansluiten op werkwijzen vanuit geldende NEN-normen, SIKB BRL-richtlijnen, RIVM studies, codes van Goede praktijk ( Vlaanderen ) of Europese of internationale normen op het gebied van het uitvoeren van metingen in grond- en water. KMO's kunnen genieten van de KMO-portefeuille bij deelname aan deze opleidingen.

Wil je Eijkelkamp beter leren kennen? Houd dan alvast vrijdag 5 juni 2020 vrij in je agenda voor hun jaarlijkse demodag waarbij je kan kennismaken met de apparatuur en innovaties die zij produceren inzake bodem en water. Hier vind je een video over de demodag 2019.