Coördinator Europese natuurdoelen bij Natuur & Bos

ANB avatar
23 november 10:19 in Vacatures op VMx

Coördinator Europese natuurdoelen bij Natuur & Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. 

Waardevolle natuurprojecten? Daar zet Natuur en Bos graag mee de schouders onder, met financiële steun én vakmanschap. Van het planten van je eigen bos, over initiatieven die streven naar een hogere natuurkwaliteit, tot verbindende projecten voor toegankelijke natuur in je buurt. Onder het motto ‘meer, beter en samen' creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. 

Van Europese topnatuur op onbetreden plekken tot bescheiden natuurpareltjes vlak bij je voordeur: in de meer dan 300 natuurgebieden van Natuur en Bos valt altijd iets te beleven. Leef je uit op multimovepaden en natuurlopen, ravot in de speelzones, voel je zen in de natuuroases of spot unieke dieren vanaf de uitkijkplatformen. 

Als coördinator Europese natuurdoelen ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijk en projectmatig bijstaan van de programmaleider Europese natuurdoelen in de planning en de organisatie van het programma. Dit doe je door een vlotte opmaak en implementatie van het Vlaams Natura 2000-programma te garanderen. Je neemt een ondersteunende rol op in het opmaken en uitvoeren van het rollend uitvoeringsprogramma Natura 2000. 

Je staat ook interne klanten bij via het ontwikkelen en het uitbouwen van een specifieke dienstverlening, zodat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden. 

Takenpakket: 

 • Je bent projectleider van het Vlaams Natura 2000-programma en gelinkte Europese projecten 
 • Je levert input voor strategische documenten vanuit Natura 2000 zoals o.a. het ondernemingsplan en het budgetplan en het voorbereiden van de directieraad 
 • Je ondersteunt bij het definiëren, implementeren en bijsturen van actieplannen (o.a. Vlaams Natura 2000-programma) 
 • Je neemt actief een rol op in de PMO (Project Management Office) 
 • Je werkt actief mee aan het opleveren van allerhande rapporteringen (kabinet, Europa, GOI,…) 
 • Bepaalde werkinstrumenten zoals bv. tools voor opvolging en rapportering help je mee ontwikkelen en aanpassen 
 • Je biedt ondersteuning bij het voorbereiden van beslissingen en de terugkoppeling naar betrokken collega’s binnen de entiteit en Natura 2000-collega’s uit verschillende entiteiten over genomen beslissingen 
 • Je werkt actief samen met betrokken entiteiten van het ANB voor een optimale realisatie van de Europese natuurdoelen 
 • Je biedt actieve ondersteuning van de opmaak en uitvoering van het rollend uitvoeringsprogramma Natura 2000 
 • Je faciliteert overleg , o.a. om innovatieve ideeën te genereren, om de doelmatigheid van de uitvoering te bevorderen en om maatschappelijk draagvlak te creëren 
 • Interne en externe vragen van klanten worden door jou opgenomen en beantwoord, zoals bv. parlementaire vragen, vragen van doelgroepen, van collega’s van andere entiteiten,… 
 • Je vertegenwoordigt het Natura 2000-programma op interne platformen 

Profiel

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n): 

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 

2) Je hebt professionele ervaring met het opnemen van een coördinerende rol binnen programma- en projectmanagement. 

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Irjen Dauwe, irjen.dauwe@vlaanderen.be en 0471 99 93 58). 

COMPETENTIES

Technische competenties

 • Je hebt kennis van vergadertechnieken en kan deze vlot toepassen. 
 • Je kent technieken en methodieken om groepsgesprekken te faciliteren. 
 • Je kent de methodieken en technieken van strategisch management, programma- en projectmanagement. 
 • Je beschikt over basis computervaardigheden; Windows OS, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces, Outlook, SharePoint, Teams), Power BI. 

Pluspunten

 • Je hebt een basiskennis van Natura 2000.
 • Je hebt kennis van het natuurbeleid in Vlaanderen.

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 2)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2) 
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 2) 
 • Visie: Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 1)
 • Initiatief: Je onderkent kansen en onderneemt of stelt uit eigen beweging acties voor (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten; 
 3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • We bieden jou ruime mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3268,73 euro (brutomaandsalaris bij 0 jaar ervaring, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit. 

Stel je kandidaat!

Solliciteer ten laatste op 12 december via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend samen met en kopie van de documenten en attesten die aantonen dat je aan de vereiste deelnemingsvoorwaarden voldoet. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: Sarah Roggeman, Diensthoofd natuurinspectie: Sarah.roggeman@vlaanderen.be en op het nummer: 0486 34 26 15

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: Irjen Dauwe, Selectieverantwoordelijke Natuur en Bos: Irjen.dauwe@vlaanderen.be op het nummer: 0471 99 93 58

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

0 reacties

Terug naar Vacatures op VMx