Projectmedewerker Selectief Bedrijfsafval voor het LIFE IP WASTE project C-MARTLIFE

OVAM avatar
17-12-20 09:32 in Vacatures op VMx

Projectmedewerker Selectief Bedrijfsafval voor het LIFE IP WASTE project C-MARTLIFE

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Lokaal Materialenbeleid
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Bepaalde duur tot 30 juni 2027
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Het team Lokaal Materialenbeheer is verantwoordelijk voor het beleid rond preventie, hergebruik en selectieve inzameling van het huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. De bijhorende reductiedoelstellingen voor het huishoudelijk en het bedrijfsrestafval zijn opgenomen in het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Subsidies, maatwerk, samenwerkingsverbanden, wetgevende bepalingen en projecten op lokaal niveau zijn maar enkele van de ingezette instrumenten.

Als medewerker bedrijfsafval werkt u autonoom of samen met collega's aan verschillende (sub)projecten. U werkt mee aan de realisatie van de beleidsdoelstelling om het bedrijfsrestafval met 15% te reduceren tegen 2022 ten opzichte van 2013. Daartoe legt u de nodige zelfstandigheid aan de dag om nieuwe projecten op te zetten. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties in het C-MARTLIFE project.  

Het C-MARTLIFE project is goedgekeurd binnen de call LIFE 2019 Integrated Projects. C-MARTLIFE project staat voor Circular Material Approach On Residual waste Targets and a litter Free Environment. Het project heeft tot doel bijkomende inzichten bekomen én beleidsvisies uitwerken rond kunststoffen en de reductie van restafval en zwerfvuil. De OVAM is lead partner van dit project. De andere partners zijn allen Vlaamse partners (Go4Circle, Fost Plus, Valipac, VLACO, VVSG-Interafval en Westtoer). Het project omvat 36 werkpakketten. Een aantal acties in het project gaan specifiek over het verminderen van het bedijfsrestafval, in het bijzonder bij kmo’s. De focus ligt daarbij niet enkel op kunststoffen, maar op een brede aanpak rond preventie en selectieve inzameling bij bedrijven. Voor deze acties gelden een aantal deliverables die uw takenpakket zullen bepalen:

 • 12/2022: nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk en bedrijfsrestafval.
 • 12/2024: 1 tussentijds rapport over de reductie van bedrijfsrestafval bij kmo’s, met overzicht van de acties en projectresultaten tot eind 2024.
 • 6/2027: 1 eindrapport over de reductie van bedrijfsrestafval bij kmo’s, met overzicht van de projectresultaten, evaluatie en oplossingen.

Het tussentijds en eindrapport bevatten een overzicht van de ondernomen acties op vlak van communicatie en sensibilisering (charters, website, gebruik van Cirkeltips, …), ondersteuning van collectieve of andere inzamelmethodes, wettelijk kader voor bedrijfsrestafval met o.a. code van goede praktijk voor inzamelaars, inzet en onderzoek naar economische instrumenten, …

Uw takenpakket bestaat uit:

 • U werkt de sectorspecifieke aanpak uit rond sorteergedrag bij bedrijven. Afhankelijk van de sector dringt een aangepaste aanpak zich op. Hierbij focussen we in de eerste plaats op kmo's waar de selectieve inzameling van bedrijfsafval vaak moeilijker is dan bij grote bedrijven (kleinere hoeveelheden, minder plaats, minder specifiek personeel, …). Om bij deze bedrijven selectieve inzameling meer ingang te doen vinden, willen we inzetten op samenwerking met de relevante sectoren voor onder meer communicatie, opleidingen van personeel, het stimuleren van innovatieve inzamelmethoden, ... . De sectoren horeca en fitnesscentra zijn reeds enkele voorbeelden.
 • U verzamelt tips zowel intern bij de OVAM als bij externe partners om de tool 'De Cirkeltips' te voeden.
 • U ondersteunt inhoudelijk de algemene, stroomspecifieke of sectorspecifieke communicatiecampagnes rond sorteren bij bedrijven;
 • U volgt projecten op rond de selectieve inzameling van bedrijfsmatige verpakkingen, dit in overleg met relevante stakeholders Valipac en Fost Plus.
 • U besteedt sorteeranalyses van het bedrijfsrestafval uit, volgt deze op en trekt hieruit de gepast beleidsconclusies.
 • U werkt het luik rond afval mee uit in de Green Deal duurzame zorg.
 • U bent verantwoordelijk voor de informatieverstrekking naar o.a. de scholen over hun wettelijke verplichtingen.
 • U bouwt een netwerk uit, houdt uw kennis actief bij en wisselt ervaring uit. Zo optimaliseert u de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau en zorgt u voor de realisatie om het bedrijfsrestafval te reduceren.
 • U beantwoordt vragen en geeft adviezen over selectieve inzameling bij bedrijven per mail of brief. U geeft hierover ook toelichtingen.
 • U draagt bij aan de beleidsontwikkeling van de functionele minister, formuleert beleidsvoorstellen op basis van praktijkervaringen en nieuwe inzichten.
 • U bent voor het team Lokaal Materialenbeheer verantwoordelijk voor correcte rapportering aan Life. Dit omvat zowel inhoudelijke rapportering in het Engels als rapportering over de middelen.

Profiel

Wij zoeken enthousiaste kandidaten met een grote interesse in milieu en maatschappij.

Verder bent u:

 • proactief en kan u opportuniteiten en gevoeligheden detecteren, voeling houden met partners, stakeholders, ...;
 • in staat om verschillende projecten tegelijkertijd, zelfstandig te beheren;
 • in staat om nieuwe projecten zelfstandig op te zetten;
 • vlot in de omgang en communicatief sterk en kan u enthousiasmeren en omgaan met weerstand;
 • bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be target="_blank" rel="noopener">www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft 3 jaar ervaring in projectwerking, meer specifiek opzetten van projecten
 • U heeft ervaring in creëren van draagvlak
 • U heeft bij voorkeur kennis en voeling met het bedrijfsleven
 • U heeft bij voorkeur een brede algemene economische kennis en kennis van het milieubeleid
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftware pakket (vb Windows 10; het Microsoft officepakket, Microsoft Teams).

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (niveau 2)
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2)
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2)
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2)
 • Voortgangscontrole: bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 4. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke, het afdelingshoofd en/of een andere teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 4-6. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. Indien nodig kan de geldigheidsperiode verlengd worden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie.  De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot 30/06/2027.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.268,73 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 14 januari 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

0 reacties