Heb je even tijd om stil te staan bij elektrische mobiliteit?

24 mei 2019
by Sylvie Baert

Vergunningen

Laadpalen zijn niet ingedeeld volgens de indelingslijst bijlage 1 van VLAREM 2. Laadpalen vergen dus geen omgevingsvergunning, niet voor het stedenbouwkundig luik en niet voor het milieuluik.

Regelgeving

De volgende voorschriften zullen vanaf 1 oktober 2019 van toepassing zijn op laadpalen:

  • De inrichting is uitgevoerd volgens een code van goede praktijk.
  • Als de inrichting en de aangeschakelde batterij opgesteld zijn in een lokaal en er een ontplofbare atmosfeer kan ontstaan wordt het lokaal doeltreffend verlucht.
  • Tussen de bovengrondse opslag van gevaarlijke producten, gekenmerkt met gevarenpictogram GHS02, volgens de CLP-verordening en brandbare vloeistoffen enerzijds en de plaats om het voertuig te stationeren tijdens het laden door een inrichting met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 10 kW anderzijds, wordt een scheidingsafstand van vijf meter gerespecteerd.
  • Bijkomend wordt een scheidingsafstand van 7,5 meter gerespecteerd tussen een bovengrondse opslagplaats van een gas van groep 1 in verplaatsbare recipiënten met opslagcapaciteit van meer dan 5000 liter of in een vast ongekoeld gasreservoir met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 liter en de plaats om het voertuig te stationeren.

Meldingsplicht

De Vlaamse overheid heeft een meldingsplicht voor bestaande en nieuwe laadpalen voor elektrische wagens ingevoerd. Belangrijk is dat je voldoet aan de meldplicht. Deze meldplicht (op de website van Fluvius) is er enkel voor publiek toegankelijke laadpunten. Dus wel voor die lader op de (gasten)parking waar geen speciale laadkaart van het bedrijf vereist is, maar niet de paal met bedrijfskaart noch deze op een niet publieke plek. 

Let dus op dat je parking niet onbedoeld semi-publiek wordt en na 30 jaar publiek karakter krijgt! (Eens per jaar gedocumenteerd afsluiten van de parking volstaat om dit te vermijden)

Imago

Tegenwoordig hecht men veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elektrische laadpalen kunnen zo mee het imago van het bedrijf vormgeven. Dit is immers een belangrijk element van een ecologisch verantwoord bedrijf. Het is dus belangrijk dat, als je de investering doet en hierop inzet, dat je hier ook over communiceert.

Vb. Het is immers mogelijk dat je nieuwe klanten of personeelsleden gaat aantrekken juist omdat je deze voorziening hebt. Een restaurant met een paal heeft bv. een duidelijk voordeel voor een potentiële businesslunch met een e-rijder dan een restaurant zonder.

Hoe zou een laadpaal voor jouw bedrijf een extra reden kunnen zijn om langs te komen?