Wijzigingen aan het Omgevingsloket op 3 november

30 oktober 2020
by Sylvie Baert

Op 3 november 2020 komen er een aantal wijzigingen aan de regelgeving die een impact hebben op het Omgevingsloket. 

Meldingen uitsluitend en digitaal in te dienen bij het lokaal bestuur

Vanaf 3 november kunnen meldingen uitsluitend nog ingediend worden bij de betreffende gemeente. Wanneer een melding over het grondgebied van 2 gemeenten gaat, moet de melding bij de 2 gemeenten ingediend worden. In de praktijk betekent dit dat je een melding eerst indient bij ‘gemeente 1’, dan de melding dupliceert en het duplicaat indient bij ‘gemeente 2’.

Soms gaat een vergunningsaanvraag gepaard met het melden van een aantal activiteiten. Dan blijft de regelgeving voor de aanvraag van toepassing en zal de bevoegde overheid zich uitspreken over het gehele project. Als het project geweigerd wordt, mogen ook de ‘gemelde activiteiten’ niet uitgevoerd worden. Een individuele nieuwe melding bij de betreffende gemeente kan naderhand wél.

Meldingen moeten ook verplicht digitaal ingediend worden. Dit is het gevolg van de nieuwe regelgeving rond stilzwijgende aktename (zie verder). Die gaat uit van een strikte opvolging van de timing, wat niet lukt als er nog analoge documenten gedigitaliseerd zouden moeten worden. Het is evident dat het lokaal bestuur beschikbaar is om personen die niet digitaal onderlegd zijn te helpen bij het samenstellen en indienen van de melding.

Stilzwijgende aktename van een melding

Voor meldingen die ingediend worden vanaf 3 november moet de overheid zich houden aan een strikte termijn om na te gaan of het een rechtsgeldige melding betreft en om een formele aktename vast te stellen.

Voor een melding van louter een inrichting klasse 3 beschikt de overheid over 20 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van de melding om een formele aktename vast te stellen en te betekenen aan de melder of mee te delen dat de melding geweigerd wordt. Als dit niet tijdig gebeurt, dan zal het Omgevingsloket automatisch op de 21e dag een ‘stilzwijgende aktename’ vaststellen.

Voor alle andere meldingen met stedenbouwkundige handelingen beschikt de overheid over een termijn van 30 dagen voor de betekening van de formele aktename.

Tegelijkertijd met de stilzwijgende aktename wordt een pdf gecreëerd die de melder op een gele affiche A2 formaat moet aanplakken.

Van zodra de aanplakking is uitgevoerd én de datum van aanplakking gemeld werd op het loket, mogen de gemelde handelingen uitgevoerd worden. Voor verdere informatie over aanplakking kan men steeds bij het lokaal bestuur terecht.
De aktenames worden gepubliceerd op het ‘publiek loket’. Een beroep bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen blijft niet-digitaal.

Bijstelling voorwaarden door de vergunninghouder en/of exploitant

De mogelijkheid die reeds bestond voor een exploitant om een bijstelling van de in de vergunning opgelegde voorwaarden aan te vragen voor de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt uitgebreid tot elke vergunninghouder. Zo kan nu ook een bijstelling van de voorwaarden aangevraagd worden voor een vergunning betreffende stedenbouwkundige handelingen, kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen.

Online hemelwaterformulier

In het kader van keuringen van rioolaansluitingen, moeten de lokale besturen gegevens uit het zogenaamde ‘hemelwaterformulier’ bezorgen aan centrale rioleringsdatabanken. Om dit verder te automatiseren, moeten vanaf 3 november bij nieuwe projecten de gegevens van het formulier online ingevuld worden. Automatische berekeningen worden geïntegreerd waar mogelijk. Het is vanaf dan niet meer mogelijk om het formulier als pdf-document aan te leveren. De gegevens van het hemelwaterformulier moeten rechtstreeks in het loket worden ingevoerd.

De hemelwaterverordening bepaalde al langer dat er bepaalde gegevens op de plannen voor stedenbouwkundige handelingen moeten worden aangeduid. Deze bepalingen worden nu ook expliciet in het normenboek opgenomen.